Το Σύνταγμα της Ελλάδας

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - Βασικές διατάξεις

 

ΤΜΗΜΑ Α΄ - Μορφή του πολιτεύματος


Άρθρο 1

Άρθρο 2

ΤΜΗΜΑ Β΄ - Σχέσεις Εκκλησίας και Πολιτείας


Άρθρο 3

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ - Ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα


Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 5Α **

Άρθρο 6

Άρθρο 7

Άρθρο 8

Άρθρο 9

Άρθρο 9Α **

Άρθρο 10

Άρθρο 11

Άρθρο 12 **

Άρθρο 13

Άρθρο 14

Άρθρο 15

Άρθρο 16

Άρθρο 17

Άρθρο 18

Άρθρο 19

Άρθρο 20

Άρθρο 21

Άρθρο 22 **

Άρθρο 23

Άρθρο 24

Άρθρο 25

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ - Οργάνωση και λειτουργίες της Πολιτείας

 

ΤΜΗΜΑ Α΄ - Σύνταξη της Πολιτείας


Άρθρο 26

Άρθρο 27

Άρθρο 28

Άρθρο 29


ΤΜΗΜΑ Β΄ - Πρόεδρος της Δημοκρατίας


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ - Ανάδειξη του Προέδρου


Άρθρο 30

Άρθρο 31 **

Άρθρο 32

Άρθρο 33

Άρθρο 34ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ - Εξουσίες και ευθύνη από τις πράξεις του Προέδρου


Άρθρο 35

Άρθρο 36

Άρθρο 37

Άρθρο 38

Άρθρο 39 *

Άρθρο 40

Άρθρο 41

Άρθρο 42 *

Άρθρο 43

Άρθρο 44

Άρθρο 45

Άρθρο 46

Άρθρο 47

Άρθρο 48 *

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ - Ειδικές ευθύνες του Προέδρου της Δημοκρατίας


Άρθρο 49

Άρθρο 50

ΤΜΗΜΑ Γ΄ - Βουλή


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ - Ανάδειξη και συγκρότηση της Βουλής


Άρθρο 51

Άρθρο 52

Άρθρο 53

Άρθρο 54

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ - Κωλύματα και ασυμβίβαστα των βουλευτών


Άρθρο 55

Άρθρο 56

Άρθρο 57

Άρθρο 58


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ - Καθήκοντα και δικαιώματα των βουλευτών


Άρθρο 59

Άρθρο 60

Άρθρο 61

Άρθρο 62

Άρθρο 63

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ - Οργάνωση και λειτουργία της Βουλής


Άρθρο 64

Άρθρο 65

Άρθρο 66

Άρθρο 67

Άρθρο 68

Άρθρο 69

Άρθρο 70

Άρθρο 71

Άρθρο 72  **


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ - Νομοθετική λειτουργία της Βουλής


Άρθρο 73

Άρθρο 74

Άρθρο 75

Άρθρο 76

Άρθρο 77


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ - Φορολογία και δημοσιονομική διαχείριση


Άρθρο 78

Άρθρο 79

Άρθρο 80

ΤΜΗΜΑ Δ΄ - Κυβέρνηση


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ - Συγκρότηση και αποστολή της Κυβέρνησης


Άρθρο 81

Άρθρο 82

Άρθρο 83

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ - Σχέσεις Βουλής και Κυβέρνησης


Άρθρο 84

Άρθρο 85

Άρθρο 86 **

ΤΜΗΜΑ Ε΄ - Δικαστική Εξουσία


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ - Δικαστικοί λειτουργοί και υπάλληλοι


Άρθρο 87

Άρθρο 88

Άρθρο 89

Άρθρο 90

Άρθρο 91

Άρθρο 92

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ - Οργάνωση και δικαιοδοσία των δικαστηρίων


Άρθρο 93

Άρθρο 94 **

Άρθρο 95

Άρθρο 96

Άρθρο 97

Άρθρο 98

Άρθρο 99

Άρθρο 100

Άρθρο 100Α **


ΤΜΗΜΑ ΣΤ΄ - Διοίκηση


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ - Οργάνωση της διοίκησης


Άρθρο 101

Άρθρο 101Α **

Άρθρο 102 **

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ - Υπηρεσιακή κατάσταση των οργάνων της διοίκησης


Άρθρο 103

Άρθρο 104

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ - Καθεστώς του Αγίου Όρους


Άρθρο 105

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ - Ειδικές τελικές και μεταβατικές διατάξεις


ΤΜΗΜΑ Α΄ - Ειδικές διατάξεις


Άρθρο 106

Άρθρο 107

Άρθρο 108

Άρθρο 109

ΤΜΗΜΑ Β΄ - Αναθεώρηση του Συντάγματος


Άρθρο 110

ΤΜΗΜΑ Γ΄ - Μεταβατικές διατάξεις


Άρθρο 111

Άρθρο 112

Άρθρο 113

Άρθρο 114

** Άρθρο 115 ***

Άρθρο 116

Άρθρο 117

Άρθρο 118

Άρθρο 119


ΤΜΗΜΑ Δ΄ - Ακροτελεύτια διάταξη


Άρθρο 120

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.